Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică BIHOR

 

  Atribuţiile conducerii Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor

   Atribuţiile directorului executiv

 • răspunde ca în activitatea D.J.S. Bihor prevederile legale să fie riguros respectate;
 • organizează activitatea direcţiei prin repartizarea sarcinilor directorului executiv adjunct/şi/sau şefilor serviciilor/compartimentelor, luarea măsurilor legale în vederea actualizării fişei postului, repartizarea pe servicii a spaţiilor de lucru şi a mijloacelor tehnice din dotare;
 • organizează executarea lucrărilor statistice şi a altor acţiuni prevăzute de lege, luând măsuri operative pentru asigurarea calităţii acestora şi a respectării termenelor stabilite; informează periodic I.N.S. asupra realizării sarcinilor;
 • îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă funcţionarilor publici/personalului contractual cu privire la numirea în funcţie/angajare, promovarea, sancţionarea, recompensarea, modificarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă, etc.
 • aprobă plata drepturilor salariale pentru personalul D.J.S. Bihor;
 • exercită controlul asupra utilizării fondurilor financiare gestionate de D.J.S. Bihor;
 • exercită controlul asupra utilizării resurselor umane şi materiale, dispune măsuri pentru utilizarea eficientă a acestor resurse;
 • întocmeşte fişele postului pentru şefii de serviciu; aprobă fişele posturilor pentru personalul din D.J.S. Bihor;
 • îndeplineşte sau numeşte o persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei de angajare, pregătire şi avansare;
 • aprobă programele de lucru, programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii direcţiei, graficele de deplasare în teritoriu şi acţiuni de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din D.J.S. Bihor;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu administraţia publică locală, cu furnizorii şi beneficiarii de date şi informaţii statistice, cu mass-media şi dă împuterniciri de reprezentare în cazul în care nu-şi poate îndeplini această atribuţie;
 • aprobă furnizarea datelor şi informaţiilor statistice, altele decât cele publicate, operatorilor economici, instituţiilor sau altor utilizatori, cu respectarea prevederilor legale privind confidenţialitatea datelor statistice respectiv circulaţia datelor, informaţiilor şi documentelor statistice;
 • coordonează şi răspunde de modul în care se desfăşoară activitatea serviciilor şi compartimentului, conform organigramei;
 • informează operativ salariaţii din subordine în legătură cu hotărârile conducerii INS;
 • participă ca specialist la elaborarea de către instituţia pe care o conduce/alte direcţii regionale / judeţene de statistică / INS de cercetări, studii, proiecte, aplicaţii;
 • organizează activitatea structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
 • evaluează activitatea DJS prin rapoarte şi informări transmise conducerii INS;
 • coordonează desfăşurarea de către salariaţii proprii a activităţilor pentru care s-a aprobat rămânerea peste program;
 • urmăreşte aplicarea prevederilor programelor de măsuri şi a legislaţiei privind protecţia muncii;
 • urmăreşte respectarea normelor privind circulaţia, păstrarea, arhivarea, stocarea şi confidenţialitatea datelor.
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele I.N.S. cu respectarea prevederilor legale.

Atribuţiile directorului executiv adjunct

 • este înlocuitorul de drept al directorului executiv, în perioada în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, răspunzând de activitatea Direcţiei Judeţene în această perioadă;
 • coordonează, conduce şi răspunde de modul în care se desfăşoară activitatea serviciilor din subordine directă, conform organigramei; îndeplineşte şi alte sarcini suplimentare, neincluse în Programul de activitate al D.J.S, încredinţate de directorul executiv;
 • iniţiază şi coordonează elaborarea proiectelor de acte normative din domeniile de activitate de care răspunde;
 • ia măsurile legale ce se impun pentru întocmirea şi actualizarea fişelor posturilor pentru personalul din subordine;
 • controlează calitatea lucrărilor elaborate de serviciile din subordine, termenele conform programării, respectarea standardelor statistice, nomenclatoarelor statistice, disciplina muncii, deontologia profesională;
 • controlează circulaţia, păstrarea, arhivarea documentelor şi respectarea confidenţialităţii datelor;
 • acționează pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 • răspunde de lucrările care îi sunt date în propria competenţă;
 • răspunde în faţa directorului executiv pentru activitatea desfăşurată;
 • coordonează şi verifică activitatea persoanei cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă respectiv privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • evaluează activitatea compartimentelor de care răspunde prin rapoarte şi informări;
 • participă ca specialist la elaborarea de către instituţia pe care o conduce/alte direcţii regionale / judeţene de statistică/INS de cercetări, studii, proiecte, aplicaţii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de directorul executiv al D.J.S. Bihor cu respectarea prevederilor legale;
 • este funcţionarul de securitate din direcţie şi organizează activitatea legată de protecţia informaţiilor clasificate.

Atribuţiile şefului de serviciu

 • coordonează, conduce şi răspunde de modul în care se desfăşoară activitatea serviciului, conform organigramei, îndeplineşte şi alte sarcini suplimentare, neincluse în Programul de activitate al direcţiei, încredinţate de directorul executiv;
 • controlează calitatea lucrărilor elaborate în serviciu, termenele conform programării, respectarea standardelor, nomenclatoarelor statistice, disciplina muncii, deontologia profesională;
 • ia măsurile legale ce se impun pentru întocmirea şi actualizarea fişelor posturilor pentru personalul din subordine;
 • controlează circulaţia, păstrarea, arhivarea documentelor şi respectarea confidenţialităţii datelor;
 • răspunde în faţa conducerii direcţiei pentru activitatea desfăşurată;
 • evaluează activitatea serviciului de care răspunde prin rapoarte şi informări;
 • este responsabil cu efectuarea instructajului la locul de muncă şi periodic pe linie de protecţia muncii şi P.S.I.
 • participă ca specialist la elaborarea de către instituţia pe care o reprezintă de cercetări, studii, proiecte, aplicaţii.

Atribuţiile colectivului de conducere

 • analizează trimestrial modul în care au fost realizate lucrările/sarcinile din planul de activitate pe ansamblul direcţiei judeţene;
 • analizează propunerile pentru perfecţionarea profesională a salariaţilor direcţiei judeţene şi face propuneri de aprobare a acestora, după caz;
 • face propuneri pentru selecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor potrivit cerinţelor fiecărui post din direcţia judeţeană;
 • analizează şi propune măsuri pentru pregătirea şi integrarea în muncă a noilor salariaţi încadraţi conform prevederilor legale;
 • face propuneri de sancţiuni pentru abaterile săvârşite de către salariaţii instituţiei;
 • recomandă aprobarea propunerilor de premiere a salariaţilor pentru munca depusă;
 • face propuneri conducerii I.N.S. pentru dezvoltarea mijloacelor fixe şi menţinerea acestora în stare de funcţionare, pentru asigurarea condiţiilor de muncă necesare realizării sarcinilor de către salariaţii direcţiei judeţene şi ia măsuri pentru dotarea instituţiei cu tehnică modernă de calcul potrivit specificului activităţii;
 • analizează necesităţile de informaţii statistice ale judeţului şi măsura în care activitatea statistică le satisface;
 • analizează respectarea reglementarilor cu privire la caracterul confidenţial al datelor statistice şi informaţiilor individuale.
 • propune aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a D.J.S. Bihor.

Atribuţiile Comisiei de Confidenţialitate Statistică

 • alege prin vot, preşedintele şi elaborează regulamentul propriu de funcţionare;
 • elaborează programul de activitate al comisiei conform legislaţiei şi a recomandărilor în vigoare, principiile fundamentale privind protecţia datelor statistice din punct de vedere al confidenţialităţii;
 • elaborează şi actualizează regulile generale de protecţie a datelor statistice confidenţiale, deţinute de D.J.S. Bihor şi verifică modul de respectare al acestora;
 • elaborează şi actualizează normele specifice privind responsabilităţile generale şi obligaţiile specifice ale personalului privind accesul şi gestionarea datelor statistice confidenţiale şi verifică modul de respectare al acestora;
 • organizează periodic cursuri de instruire a personalului privind asigurarea confidenţialităţii datelor statistice;
 • deciziile Comisiei de Confidenţialitate Statistică se adoptă prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor aleşi;
 • verifică modul de respectare a principiilor fundamentale ale protecţiei datelor statistice confidenţiale, în activitatea de diseminare organizată la nivelul D.J.S. Bihor;
 • rezolvă şi propune soluţii cu caracter obligatoriu privind modul de interpretare a regulilor generale şi specifice privind protecţia datelor statistice confidenţiale.
 • asigură personalului accesul la legislaţia europeană în domeniul confidenţialităţii;
 • analizează sesizările referitoare la încălcarea normelor de confidenţialitate;
 • elaborează la solicitarea directorului executiv rapoarte asupra activităţii;
 • propune achiziţionarea de software specializat pentru protecţia datelor;
 • acordă la cerere aviz consultativ pentru microdate.